Regulamin

 1. Podczas rozgrywek paintballowych osobom znajdującym się w strefie gry bezwzględnie zabrania się ściąganie maski – bez względu na zaistniałą sytuację.
 2. Maskę można zdjąć po opuszczeniu strefy gry i udaniu się do specjalnie wyznaczonej „strefy bezpieczeństwa”.
 3. Gracz opuszczający pole gry schodzi z obszaru rozgrywek z uniesioną oburącz bronią nad głową, jest to równoznaczne z zakazem strzelania do takiej osoby. Schodzący gracz zobowiązany jest mieć cały czas maskę na twarzy.
 4. Wszelkie problemy wynikłe w trakcie gry, jak również te z markerem, maską lub pozostałym wyposażeniem uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić do organizatora. W takich sytuacjach również obowiązują zasady z punktu 3, a w szczególności zakaz ściągania maski w strefie gry.
 5. W przypadku wyczerpania sprężonego powietrza lub też wystrzelenia całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry według zasad opisanych w punkcie 3 i udaje się do strefy bezpieczeństwa.
 6. Opuszczając obszar gry i udając się do strefy bezpieczeństwa gracz zobowiązany jest do zabezpieczenia markera przed strzałem, poprzez specjalny przycisk bezpieczeństwa, a także włożenie do lufy zatyczki – tzw. Barrel Plug oraz skierowania broni w dół – nigdy poza strefą gry nie celujemy w drugą osobę.
 7. Po usłyszeniu jednego sygnału dźwiękowego wszyscy uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego przerwania gry, pozostania na swoich miejscach i do zachowania się według zasad panujących w strefie bezpieczeństwa z zastrzeżeniem pkt. 2, a w szczególności zakazu ściągania masek.
 8. Po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych wszyscy uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego udania się do strefy bezpieczeństwa według zasad opisanych w pkt. 6.
 9. Strzelanie do osób nie biorących udziału w grze, obsługi pola, zwierząt oraz przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione i będzie skutkować usunięciem gracza z gry bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 10. Zabrania się walki wręcz, używania sprzętu innego niż przeznaczonego do gry w paintballa oraz celowego przestrzeliwania siatki zabezpieczającej pole do gry, gdyż zagraża to bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców.
 11. Zabrania się wykręcania śrubek lub innych elementów markera paintballowego jak również kładzenia markera na piasku co może skutkować zacięciem się broni i przerwą w grze. Zabrania się także zbierania kulek paintballowych z ziemi i ładowania ich markera, gdyż skutkuje to również problemami z działaniem broni; za przerwy tym spowodowane organizator nie odpowiada.
 12. Czyszczenie masek odbywa się tylko i wyłącznie w „strefie bezpieczeństwa” używając do tego środków udostępnionych przez organizatora.
 13. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków alkoholowych oraz innych używek przed i w trakcie gry. Uczestnicy niestosujący się do tego punktu zwalniają całkowicie organizatora od odpowiedzialności za powstałe szkody na mieniu i uszczerbki na zdrowiu. Podpisując regulamin uczestnik oświadcza także jednocześnie, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną oraz finansową za spowodowane szkody, bądź też uszczerbki na zdrowiu.
 14. Organizator po zauważeniu gracza pod wypływem alkoholu bądź innych środków odurzających ma prawo wykonać test na obecność używek, a także może nie dopuścić bądź usunąć gracza z pola gry bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 15. W grze mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 16. Każdy z uczestników musi przejść szkolenie w zakresie zasad gry i obsługi markera paintballowego.
 17. Strzelanie dozwolone jest tylko i wyłącznie w strefie gry wskazanej przez organizatora, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do łączenia grupy z innymi niezależnymi grupami uczestników.
 18. Zawsze należy pamiętać, iż pomimo zachowania najwyższych zasad bezpieczeństwa, rozgrywki paintballowe związane są z ryzykiem wystąpienia różnorodnych urazów, takich jak siniaki , obtarcia i inne uszczerbki spowodowane trafieniem kulką, czy też innymi zdarzeniami towarzyszącymi rozgrywkom tego typu. Należy uważać na zdarzenia losowe wynikające z ukształtowania i zróżnicowania terenu, przez które istnieje możliwość wystąpienia urazów ciała. Aby uniknąć zdarzeń losowych należy zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie należy: biegać po schodach, przeskakiwać nad przeszkodami, wyskakiwać przez okna budynków, wchodzić na dachy, drzewa oraz pozostałe przeszkody, czy też robić innych ryzykownych czynności, które mogą powodować urazy ciała, zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników oraz osób spoza gry.
 19. Wszelka odpowiedzialność za szkody materialne, uszczerbki na zdrowiu lub utratę życia uczestnika gry lub osób trzecich, wynikłe z niezachowania zasad bezpieczeństwa, czy też nieprawidłowego użytkowania markera lub pozostałego sprzętu zawsze spoczywa tylko i wyłącznie na winnym spowodowania tych zdarzeń.
 20. Obsługa pola może interweniować w każdym momencie gry, gdy któryś z uczestników łamie zasady bezpieczeństwa. Nie przestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie przerwaniem gry a w skrajnych przypadkach usunięciem z pola paintballowego bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 21. Uczestnik oznajmia, że znane mu są ryzyka związane z rozgrywkami paitballowymi i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za łamania zasad niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe spowodowane przy jego udziale. Uczestnik oświadcza, iż w razie wystąpienie zdarzeń losowych ani on, ani jego rodzina nie będą rościć wobec organizatora żadnych pretensji oraz nie będą dochodzić żadnych praw do odszkodowań.
 22. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie mailingu od United Paintball dotyczącego bieżących wydarzeń na polu, nowości i promocji paintballowych.
 23. Przystąpienie do rozgrywek paintballowych organizowanych przez United Paintball jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu.

Pobierz PDF